Commission Sportive

Commission Sportive: CIKA-Belgium

Membres:

Sensei Junior Lefevre: 6'Dan Shotokan - Champions Hombu Dojo

Sensei Diego Vanderschrick: Shotokan - Panthere Dojo

Sensei Freddy Honorez: Wado-Ryu - Otsuka KC

Sensei Caillat David: Shotokan - Athus KC

Sensei Marcel Delhez: Shito-Ryu - Andrimont KC

Sensei Schmitz Werner: Shotokan - Eupen KC

Sensei Gabriel Petrache: Shotokan - Amicale KC

Sensei Hauwen Gary - Mikel: Shotokan - Hauwen KC

Sensei Minique Sébastien: Shito-Ryu - Famenne KC

Sensei Thierry Willems: Shotokan - KC Herstal

Sensei Greffe Thierry: Wado-Ryu -Atemi Visé

Sensei Ricardo Viola: Shotokan - Karate Club 31

Sensei Selvait Gislain: Wado-Ryu - Bastogne KC

Sensei Romain Debatty: Shotokan - KCRD

Sensei Zijad Kurtalic: Shotokan - Bosnia KC

Sensei Jalal Jalalo: Shotokan - Victory KC

Sensei Konstantino Caroutas: Shito-Ryu - Ciney KC

Senseï Jean-Pol Tornatore: Wado Ryu - Académie Tornatore